Analele Banatului S.N. VII-VIII 1999-2000

Publicatii » Analele Banatului S.N. VII-VIII 1999-2000

 

AUTORI

ARTICOLE

PAGINA

 

 

DOINA IGNAT

An overview of the Neolithic of Crişana

13

 

GHEORGHE LAZAROVICI

The main problems of the cultural complex CCTLNI

35

 

SABIN ADRIAN LUCA

Aspekten des Neolithikums und des Äneolithikums aus dem Süden und Südwesten Siebenbürgens

53

 

CORNELIA MAGDA MANTU

Relative and absolute chronology of the Romanian Neolithic

75

 

MARIA NEAGU

La plastique anthropomorphe neolithique au Bas Danube et certaines practiques magico-rituelles

107

 

MARIN NICA

Die mesolithischen und neolithischen Kulturen Olteniens im Kontext des mittel- und südosteuropäischen Neolithikums

133

 

CORNELIU BELDIMAN

Industria materiilor dure animale în aşezarea neolitică timpurie de la Dudeştii Vechi (jud. Timiş)

L`industrie des matières dures animales dans le site néolithique ancien de Dudeştii Vechi, dép. de Timiş

163

 

GEORGETA EL SUSI

Studiul resturilor de faună din aşezarea neolitică târzie de la Sânandrei (jud. Timiş)

L`étude des restes fauniques de l`etablissement neolithique tardif de Sânandrei (dép. de Timiş)

193

 

NICOLAE CĂTĂLIN RIŞCUŢA

Materiale arheologice preistorice aflate în colecţia veche a Muzeului din Deva

Archeological materials from the old Museum`s collection from Deva

205

 

FLORIN GOGÂLTAN

Topoare aparţinând bronzului timpuriu din Banat

Über die Frühbronzezeitlichen Beile und Äxte im Banat

229

 

PETRU ROGOZEA, OCTAVIAN SFETCU

Descoperiri arheologice din epoca bronzului la Silagiu (or. Buziaş, jud. Timiş)

Bronze age archaeological finds from Silagiu (Timiş County)

253

 

CRISTIAN SCHUSTER

Despre reprezentări în lut ars ale piciorului uman din Bronzul românesc

Zwei Darstellungen aus gebranntem Ton des menschlichen Fußes der rumänichen Bronzezeit

261

 

ADRIAN URSUŢU

O pintaderă de lut aparţinând etapei mijlocii a primei vârste a fierului de la Bernadea (jud. Mureş)

An Early Iron Age clay pintadera from Bernadea (Mureş County)

279

 

DRAGOS MANDESCU

Interfereţe artistice şi perpetuarea unui motiv zoomorf în epoca Latène

Artistic interferences and a zoomorphic motif perpetuation in the Latène epoch

287

 

FLORIN MEDELEŢ

Dacia protoistoricǎşi Familia Simuliidelor

293

 

IRINA NEMETI, SORIN NEMETI

Imagini divine în arta Daciei preromane. Problema prototipului zeiţelor „danubiene”

Divine images in the art of the pre-roman Dacia. The issue of the „danubian” goddesses` prototype

299

 

AUREL RUSTOIU

Grupa răsăriteană a podoabelor dacice ( un studiu privind relaţiile inter-regionale în Dacia preromană în sec. I î.e.n.- 1 e.n. )

Die ostliche Gruppe des dakischen Schmuckers ( Eine Untersuchung zu den interregionalen Beziehungen im vorromischen Dakien im 1. V.Chr.-1. Jh. N.Chr

325

 

ALEXANDRU FLUTUR

Săpăturile arheologice din castrul Bersobis – campaniile din anii 1998 – 1999

Archaeological Excavations in the Roman Fort at Bersobis, 1998 – 1999

365

 

ALEXANDRU FLUTUR

Despre două ştampile tegulare de la Tibiscum

About two brick stamps from Tibiscum

373

 

CĂLIN TIMOC

Itureenii în provincia Dacia

Die Ituräer in den dakischen Provinzen

377

 

EDUARD NEMETH

Graniţa sud-vestică a Daciei romane. Observaţii generale.

Die südwestliche Grenze der Römischen Provinz Dakien. Allgemeine Bemerkungen

387

 

CORIOLAN OPREANU

Raetia, Pannonia şi Dacia în vremea lui Gallienus

Raetia, Pannonia und Dacia zur Zeit Gallienus

393

 

VITALIE BÂRCĂ

Arcurile şi săgeţile sarmaţilor

Die Bögen und die Pfeile der Sarmaten

407

 

DUMITRU ŢEICU

Opinii privind activitatea metalurgică în Banatul montan în secolele III – IV

Über die Metallverarbeitung im Banater Montangebiet

451

 

NICOLETA TOMA-DEMIAN

Un lot de monede romane târzii de la Pojejena, jud. Caraş-Severin

A Late Roman coin set from Pojejena, Caraş-Severin County

473

 

MIRCEA MARE

Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice efectuate la Timişoara – Freidorf între anii 1994 – 1998

The main results of the archaeological campaigns from Timişoara – Freidorf ( 1994 – 1998 )

491

 

ADRIAN BEJAN

Habitatul rural de sec. III/IV – VII/VIII din spaţiul actual românesc. Metodologia cercetării (I)

The archaeology of the rural habitat between the 3rd /4th and the 7th /8th ceturies. Research methodology (I)

515

 

MARIUS MUNTEAN,

Determinarea antropologică a scheletelor provenite din necropola medievală timpurie de la Timişoara – Cioreni (sec. X d. Chr.)

Die anthropologische Bestimmung der Skelette aus der frühmittelalterlichen Nekropole von Timişoara – Cioreni ( 10. Jh. n. Chr.)

535

 

DANIELA TĂNASE, ERVIN GÁLL

Piese de podoabă din secolele X – XI descoperite la Beba Veche ( jud. Timiş )

Jewelry from the 10th – 11th centuries discovered at Beba Veche( Timiş County

555

 

ALEXANDRU SZENTMIKLOSI

Un inel de tâmplă din aur de la Foeni, jud. Timiş (sec. XI – XII )

A Golden „S” – Shaped Earring from Foeni, Timiş County(11th – 12th centuries )

577

 

DANIEL COSTIN ŢUŢUIANU

Spade medievale descoperite la Simeria Veche ( jud. Hunedoara )

Medieval swords discovered at Simeria Veche ( Hunedoara County )

591

 

IBOLYA ŞIPOŞ

Aspecte social – politice din districtul Lugoj până la jumătatea secolului al XVIII-lea

Des aspects sociaux – politiques du district Lugoj jusqu`au XVIII siècle

601

 

RADU ARDELEAN

Orizont de aşteptare în istoriografia bănăţeană la sfârşitul secolului al XIX-lea. Studiu de caz.

Horizon d`attente dans l`historiographie Roumaine du Banat a la fin du XIX siècle. La discussion d`un cas

621

 

CORNEL PETROMAN

Procesul de presă intentat lui Valeriu Branişte de către autorităţile ungare, decembrie 1894

Le procés intenté à Valeriu Branişte par les autorités hungroises, le mois de décembre 1894

633

 

IOAN MUNTEANU

Urbanizarea în Banatul istoric la începutul secolului al XX-lea

Urbanization in Banat at the beginning of the 20th century

641

 

VASILE DUDAŞ

Din activitatea diplomaţiei româneşti în anii neutralităţii ( 1914 – 1916 ). Memoriul adresat de George Diamandy lui Raymond Poincaré, preşedintele Franţei

De l`activité diplomatique de la Roumanie aux années de la neutralité ( 1914 – 1916 ). Le mémoire adressé par George Diamandy à Raymond Poincaré – le président de la France

659

 

DUMITRU TOMONI

Adunările generale ale Astrei în Banat după Marea Unire

The general assemblies of the Astra society in Banat after 1918

671

 

VASILE RÂMNEANŢU

Demersurile diplomaţiei româneşti prentru recuperarea bunurilor de patrimoniu ridicate de trupele sârbeşti din Banat în 1919

The actions of the Romanian diplomacy for the regain of the cultural patrimony requisitioned by the Serbian army from Banat in 1919

687

 

VASILE RĂMNEANŢU

Relaţiile bisericeşti româno-sârbe în perioada 1930- 1940

Romanian – Serbian eccelesiastical relations between 1930-1940

687

 

VALERIU GIURAN

Aspecte privind acţiuni de luptă în spaţiul aerian din Banat, în special sectoarele Timişoara şi Lugoj, precum şi unele activităţi de apărare pasivă (protecţie civilă) în cel de-al doilea război mondial, în perioada sept.-oct. 1944

Aspects sur les actions de luttes dans l’espace areienne de la region Banat, specialement les secteurs de Timişoara et Lugoj et les activités de défence pasive (civile) dans le dexieme guerre mondiale, la periode du septembre et octobre 1944

705

 

VALERIA ARJOCA

Cartea străină de secol XVII din colecţia bibliotecii Muzeului Banatului

715

 

RODICA GIURGIU

Vasile Ijac şi creaţia sa scenică

729

 

DANIELA MICU

Bibliografia Banatului în publicaţiile Muzeului Banatului între anii 1923-1998

739

 

LEONARD SHLAIN

The alphabet Versus the Godess, Editura Penguin Books LTD., 1998, 464 p. (Alexandra Comşa)

795

 

RADU ARDEVAN

Viaţa municipală în Dacia Romană, BHAB, X, Editura Mirton, Timişoara, 1998, 624 p. (Eduard Nemeth)

803

 

ROBERT TURCAN

Cultele orientale în lumea romană, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1998, 470 p., XXIV pl. (Sorin Nemeti)

807

 

NELU ZUGRAVU

Roma. Politică şi aculturaţie. Introducere la problema romanizării, Iaşi, Ed. Corson, 1999, 284 pl., 8 pl. (Sorin Nemeti)

811